Powered by Smartsupp

Zásady ochrany osobních údajů společnosti Eintopf s.r.o.

Níže uvedené zásady ochrany osobních údajů jsou platné pro veškeré činnosti zpracování osobních údajů společností Eintopf s.r.o. bez ohledu na to, zda jsou osobní údaje poskytovány a zpracovávány prostřednictvím webové stránky www.westprint.cz v sídle nebo na pobočce společnosti nebo při jiné činnosti zaměstnanců společnosti nebo ostatních osob, které společnost zastupují při obchodních jednáních nebo při činnostech souvisejících s vnitřními správními činnostmi a to vždy v rozsahu, v jakém jsou na konkrétní činnost použitelné.

Tyto zásady vymezují a upřesňují podmínky a pravidla užívání výše uvedených webových stránek ve vztahu ke zpracování osobních údajů a subjektu údajů a práva a povinnosti správce osobních údajů a subjektu údajů a to bez ohledu na to, zda stránky pouze navštěvujete nebo zda prostřednictvím nich poptáváte služby společnosti Eintopf s.r.o. Upozorňujeme, že ochrana osobních údajů podle Zákona o ochraně osobních údajů i obecného nařízení je poskytována pouze fyzickým osobám nikoliv právnickým osobám.

1. Totožnost a kontaktní údaje správce a provozovatele webu

ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen jako ZOOÚ) a ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen jako nařízení) a při nakládání s osobními údaji 

Eintopf s.r.o., se sídlem Nerudova 50, 441 01 Podbořany, IČ 02436736, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 37391

Kontaktní údaje pro případ dotazů, žádostí nebo dalších náležitostí týkajících osobních údajů a zpracování:
adresa pro doručování: Nerudova 50, 441 01 Podbořany
adresa elektronické pošty: milan@westprint.cz
telefon: +420 734 672 691

2. Osobní údaje

Osobní údaje jsou ty údaje, které nám dobrovolně poskytujete v rámci vyplnění online objednávky. Osobními údaji se rozumí veškeré informace, které identifikují nebo mohou identifikovat konkrétní osobu.

Další osobní údaje, které získáváme automaticky v souvislosti s využíváním webové stránky, jsou informace, které získáme na základě souborů cookies, o jejichž existenci jsme Vás informovali při Vašem vstupu na webovou stránku.

2.1. Osobní údaje zpracovávané na základě vytvoření uživatelského účtu

 • E-mailová adresa
 • Profil na Facebookovém účtu

2.2. Osobní údaje zpracovávané na základě odeslané online objednávky

Tyto údaje jsou nutné pro zpracování Vašeho požadavku. Jsou to zejména, nikoliv však výlučně:

 • Jméno a příjmení
 • E-mailová adresa
 • Telefonní číslo
 • Název a adresa společnosti
 • IČ, DIČ

3. Účely využití osobních údajů

Některé osobní údaje zpracováváme z důvodu plnění smlouvy a jejich zpracování je nezbytné.

Na základě oprávněných zájmů můžeme získané osobní údaje využít i k obchodním a marketingovým účelům k nabízení služeb zejména prostřednictvím elektronické pošty, a to po dobu trvání právního důvodu pro tento způsob zpracování a využití osobních a dalších údajů.

4. Obchodní sdělení

Obchodní sdělení můžeme zasílat na kontakty našich zákazníků na základě oprávněného zájmu společnosti, a to jen do doby, než vyslovíte svůj nesouhlas nebo na základě výslovného souhlasu se zpracováním osobních údajů pro marketingové a obchodní účely. V zaslaných obchodních sděleních je vždy uvedený odkaz pro odmítnutí zasílání těchto sdělení. Z obchodních sdělení je vždy zřejmé, že odesílatelem e-mailu je společnost Eintopf s.r.o.

I v případech, kdy došlo k uskutečnění poptávky, můžeme osobní údaje využít pro zasílání obchodních sdělení na základě oprávněných zájmů až do doby, než vznesete námitku nebo vyjádříte nesouhlas s jejich zasíláním prostřednictvím odkazu, který je součástí takového obchodního sdělení. Nikdy se nestane, že bychom Vám dále zasílali obchodní sdělení i přes Váš nesouhlas.

5. Délka uchovávání osobních údajů

Osobní údaje budou zpracovávány po dobu nezbytně nutnou pro splnění smlouvy a zajištění nároků z ní plynoucích. V případě jejich zpracování na základě telefonické i online objednávky, budou údaje zpracovány do doby, kdy odvoláte Vás souhlas či nám dáte jiným způsobem najevo, že si již takové zpracování Vašich údajů nepřejete. Osobní údaje jsou zpracovávány osobně i automatizovaně. Prohlašujeme, že neprovádíme žádné automatizované rozhodování bez vlivu lidského posouzení.

Pro účely plnění legislativních požadavků zpracováváme osobní, kontaktní údaje a identifikační údaje, data objednávek. Data zpracováváme za účelem vedení účetnictví a správy daní fakturační adresu po dobu 10 let od konce zdaňovacího období, ve které se daňové plnění uskutečnilo.

6. Příjemci osobních údajů

Pro zajištění služeb v oblasti IT a pro specializované služby jako např. účetní služby využíváme jiných subjektů. Tito dodavatelé zpracovávají data pouze v rámci našich pokynů a nesmí je využít jinak. Jsou v postavení zpracovatelů osobních údajů. Se všemi subjekty máme uzavřenou smlouvu o zpracování osobních údajů, ve které jsou stanoveny přísné povinnosti k ochraně a zabezpečení osobních údajů.

7. Způsob zpracovávání osobních údajů a jejich ochrana

Pro zabezpečení osobních údajů jsme přijali zejména tato opatření:

 • elektronické́ zabezpečení
 • omezení přístupových práv
 • provádění bezpečnostních záloh
 • šifrování
 • antivirová́ ochrana

Porušení zabezpečení osobních údajů, případně únik osobních údajů jsme povinni hlásit Úřadu pro ochranu osobních údajů a v závislosti na míře ohrožení i zákazníkům, jichž se únik týká. Tento postup není nutný v případě, když porušení zabezpečení nebude znamenat riziko úniku osobních údajů.

8. Informace o právech subjektu údajů v souvislosti se zpracováváním osobních údajů

Subjekt údajů, v případě, že pro nás budete identifikovanou a identifikovatelnou fyzickou osobou, máte následující práva:

8.1 Právo na přístup k osobním údajům

 • potvrzení, že zpracováváme Vaše osobní údaje
 • informace o účelech zpracování, kategoriích dotčených osobních údajů, příjemcích, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny, plánované době zpracování, o existenci práva požadovat od správce opravu nebo výmaz osobních údajů týkajících se subjektu údajů nebo omezení jejich zpracování nebo vznést námitku proti tomuto zpracování, právu podat stížnost u Úřadu na ochranu osobních údajů

8.2 Právo na opravu nepřesných údajů

Subjekt údajů má právo požadovat opravu nepřesných osobních údajů, které o něm společnost Eintopf s.r.o. zpracovává a to v co nejkratší době, nejpozději však do 30 dnů od obdržení žádosti.

8.3 Právo na oznámení opravy, výmaz nebo omezení zpracování

Subjekt údajů má právo požadovat opravu, výmaz nebo omezení zpracování osobních údajů. Požadavek je možné zaslat na písemně nebo e-mailem na kontaktní spojení uvedené v bodě 1 tohoto dokumentu.

8.4 Právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů

Subjekt údajů má právo vznést námitku proti zpracování jeho osobních údajů z důvodu oprávněného zájmu společnosti Eintopf s.r.o.

Námitku je možné zaslat na písemně nebo e-mailem na kontaktní spojení uvedené v bodě 1 tohoto dokumentu.

8.5 Právo na odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů

Souhlas se zpracováním osobních údajů pro obchodní účely je možné kdykoliv po 25. 5. 2018 odvolat. Odvolání můžete učinit písemně na doručovací adresu společnosti uvedenou v bodě 1 tohoto dokumentu nebo telefonicky na kontakt uvedený taktéž v bodě 1 tohoto dokumentu a to vždy výslovným, srozumitelným a určitým projevem vůle.

Zpracování údajů z cookies je možné zamezit nastavením webového prohlížeče.

8.6 Právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů

Subjekt údajů má právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).

V případě Vaší žádosti nás kdykoliv kontaktujte na kontaktních spojeních uvedených v odst. 1 těchto zásad.

9. Soubory cookies

Cookie je krátký textový soubor, který navštívená webová stránka odešle do prohlížeče. Umožňuje webu zaznamenat informace o vaší návštěvě, například preferovaný jazyk a další nastavení. Díky těmto informacím můžeme stránky upravovat tak, abyste mohli stránky využívat co nejefektivněji. Soubory cookie jsou důležité. Bez nich by využívání online objednávek tisku nebylo plně funkční.

Více o cookies

Tyto zásady jsou účinné od 25. 5. 2018