Obchodní podmínky společnosti Eintopf s.r.o. se sídlem Nerudova 50, 441 01 Podbořany, IČ 02436736 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem v oddíle C, vložce 37391 pro prodej zboží a poskytování služeb na internetové adrese www.westprint.cz, prostřednictvím elektronické pošty nebo na základě osobního obchodního jednání, jehož výsledkem je uzavření smlouvy.

1. Úvodní ustanovení

1.1 Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) Eintopf s.r.o. se sídlem Nerudova 50, 441 01 Podbořany, IČ 02436736 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem v oddíle C, vložce 37391 (dále jen Eintopf) upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti s uzavřením jakéhokoliv typu smlouvy uzavírané mezi Eintopf a jinou fyzickou či právnickou osobou (dále jen „zákazník“) prostřednictvím www.westprint.cz, elektronické pošty a osobního obchodního jednání (dále jen „Smlouva“).

1.2 Tyto obchodní podmínky upravují práva a povinnosti smluvních stran

a) při využívání webové stránky Eintopf umístěné na adrese www.westprint.cz (dále jen „web“)

b) při osobních obchodních jednáních zaměstnanců společnosti nebo ostatních osob, které jsou oprávněny společnost zastupovat při obchodních jednáních, jejichž výsledkem je uzavření smlouvy (dále jen „osobní jednání“)

a s tím související právní vztahy. Je-li zákazníkem spotřebitel, jak je definováno v odst. 2.2 níže, řídí se vztahy neupravené těmito obchodními podmínkami zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem (dále jen „občanský zákoník“) a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně spotřebitele“). Je-li zákazníkem jiný subjekt než spotřebitel, jak je definován v odst. 2.3 níže, řídí se vztahy neupravené těmito obchodními podmínkami občanským zákoníkem (přičemž podle § 2158 odst. 1 občanského zákoníku platí, že se ustanovení § 2158 až § 2174 občanského nepoužijí), rovněž ta ustanovení, z nichž jednoznačně vyplývá, že jejich smyslem je ochrana zákazníka – spotřebitele, se v takovém případě nepoužijí.

1.3 Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat ve Smlouvě. Odchylná ujednání ve Smlouvě mají přednost před ustanoveními těchto obchodních podmínek.

1.4 Uzavřením Smlouvy zákazník potvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, jejich obsah je mu znám a že s nimi souhlasí. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí Smlouvy. Smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

2. Vymezení pojmů a postup uzavření smlouvy

2.1 Eintopf je právnická osoba, která při uzavírání a plnění Smlouvy jedná v rámci své podnikatelské činnosti.

2.2 Zákazník – spotřebitel je každý člověk, který při uzavírání a plnění Smlouvy jedná mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání.

2.3 Zákazník – jiný subjekt je takový kupující, který je podnikatelem a při uzavření Smlouvy je z okolností zřejmé, že se koupě či předmět Smlouvy týká jeho podnikatelské činnosti. Podnikatelem je přitom ten, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku. Za podnikatele se považuje tak každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele.

2.4 Předmětem plnění je poskytnutí služeb a prací spočívající zejména ve zhotovení díla, popř. věci na zakázku, které je specifikováno zákazníkem v objednávce nebo ve Smlouvě (to vše dále jen „služby“ či „zboží“).

2.5 Určení předmětu plnění musí být jednoznačné a určité. Musí také odpovídat platné nabídce Eintopf, pokud jde o cenu, kvalitu, termín a způsob dodání plnění. Neakceptováním platných podmínek nabídky Eintopf, či jejich akceptování zákazníkem s výhradou, nedochází k uzavření Smlouvy.

2.6 Není-li dohodnuto jinak, Eintopf poskytne službu v kvalitě obvyklé v České republice a v souladu s nabídkou Eintopf platnou v den odeslání objednávky zákazníkem.

2.7 Předmětem plnění na základě Smlouvy je objednávka služeb, které je uvedeno v objednávce zákazníka a následně potvrzeno v závazném potvrzení objednávky ze strany Eintopf, kterým se uzavírá Smlouva. Základní informace o cenách jednotlivých nabízených služeb jsou dostupné na www.westprint.cz, přičemž tyto jednotkové ceny jednotlivých služeb jsou pouze orientační, neboť konečná celková cena služeb se většinou skládá z více položek a závisí na konkrétní objednávce, a proto může být přesně a závazně Eintopf stanovena až na základě provedení kalkulace, kterou je možné zpracovat až po zaslání přesného zadání objednávky, včetně konkrétních datových souborů, které mají být zpracovány. Kalkulace ceny bude ze strany Eintopf odeslána zákazníkovi na jím v objednávce udanou e-mailovou adresu ke konečnému odsouhlasení ceny a potvrzení závazné objednávky ze strany zákazníka. Potvrzením ceny, resp. závazným objednáním ze strany zákazníka se považuje Smlouva za oboustranně uzavřenou.

2.8 V případě, že při zpracování zakázky dojde ke změně podmínek, nebo vyjdou najevo skutečnosti, které nemohly být dříve zjištěny či předpokládány, a tento fakt má negativní dopad na celkovou cenu, má Eintopf povinnost o této skutečnosti informovat zákazníka a dohodnout s ním změnu konečné celkové ceny služeb.

2.9 Veškeré ceny služeb jsou uváděny v českých korunách, bez příslušné daně z přidané hodnoty. Eintopf je plátcem daně z přidané hodnoty, (dále jen „cena služeb“). Za zakázku zpracovanou a dodanou Eintopf zákazníkovi, je zákazník povinen uhradit cenu služeb uvedenou v závazném potvrzení objednávky Eintopf.

2.10 Postup při uzavření Smlouvy prostřednictvím elektronické pošty (e-mailem) je následující. Objednávka zákazníka je návrhem na uzavření Smlouvy. Smlouva je uzavřena akceptací tohoto návrhu prostou jakýchkoliv změn či doplnění, a to závazným potvrzením objednávky ze strany Eintopf doručeným prostřednictvím e-mailu zákazníkovi. Objednávka zákazníka a závazné potvrzení objednávky ze strany Eintopf se považují za doručené, pokud se s nimi strany, jimž byly určeny, mohly seznámit. V případě, že si zákazník vyžádá kalkulaci konečné ceny služeb je ve smyslu odst. 2.7 těchto obchodních podmínek, návrhem na uzavření smlouvy kalkulace ceny služeb ze strany Eintopf a Smlouva je uzavřena až akceptací tohoto návrhu prostou jakýchkoliv změn či doplnění ze strany zákazníka, tedy závazným potvrzením této kalkulace ze strany zákazníka doručené Eintopf.

2.11 Postup při uzavření Smlouvy na základě ústní dohody, který je v souladu s ustanovením § 1756 až 1758 občanského zákoníku, je následující. Ústní objednávka zákazníka – jiného subjektu je návrhem na uzavření Smlouvy. Smlouva je uzavřena ústní akceptací tohoto návrhu bez nutnosti zaslání smlouvy v písemné formě nebo prostřednictvím elektronické pošty. To však nevylučuje možnost projevení vůle jednou ze smluvních stran o potvrzení obsahu smlouvy v písemné formě nebo elektronické podobě prostřednictvím elektronické pošty. V případě, že si jedna ze smluvních stran vyžádá potvrzení ústní dohody v písemné formě, vztahuje se na ni ustanovení odst. 2 § 1757 občanského zákoníku.

2.12 Webové rozhraní obsahuje základní seznam služeb nabízených Eintopf, a to včetně uvedení základních cen nabízených služeb, přičemž vzhledem k variabilitě nabízených služeb je výše konečné celkové ceny služeb stanovena až na základě kalkulace provedené Eintopf. Základní ceny služeb zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost Eintopf uzavřít Smlouvu se zákazníkem za individuálně sjednaných podmínek. Platnost individuálních cen či podmínek je vždy uvedena v kalkulaci zaslané zákazníkovi. Veškerá nabídka služeb umístěná ve webovém rozhraní obchodu je nezávazná a Eintopf není povinen uzavřít Smlouvu ohledně těchto služeb.

2.13 Pro objednání služeb prostřednictvím webové aplikace je postup při uzavření smlouvy následující. Zákazník vyplní objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Při vyplňování a zadávání objednávky prostřednictvím webového rozhraní je zákazník povinen dodržovat postup zadávání, který tato aplikace nabízí. Pokud zákazník tento postup nedodrží, je Eintopf oprávněn objednávku odmítnout.

2.14 Objednávkový formulář webové aplikace obsahuje zejména informace o:

a) objednávaných službách,

b) způsobu úhrady ceny služeb, údaje o požadovaném způsobu vyzvednutí či doručení hmotného výsledku provedených služeb

2.15 Před odesláním objednávky služeb má zákazník možnost kontrolovat, doplňovat či jakkoliv měnit údaje, které do objednávky vložil. Doručení objednávky, nikoliv však její závazné potvrzení ze strany Eintopf, je zákazníkovi potvrzeno neprodleně po jejím doručení Eintopf, formou automatické odpovědi odeslané na adresu elektronické pošty zákazníka uvedenou v objednávce (dále jen „elektronická adresa zákazníka“).

2.16 Eintopf je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (objemu služeb, výše ceny, předpokládaných nákladech na dodání hmotného výsledku služeb/zboží) požádat zákazníka o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či emailem), popř. o jejich dodatečné upřesnění, a to zejména ve vztahu k zaslaným podkladům. V případě, že vzniknou nebo mohou vzniknout nejasnosti v souvislosti se zadáním – obsahem objednávky služeb, bude Eintopf kontaktovat zákazníka se žádostí o doplnění informací či s návrhem na úpravu zadání s ohledem na zvýšení kvality či cenové efektivity poskytované služby.

2.17 Zákazník bere na vědomí, že Eintopf není povinen uzavřít Smlouvu, a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily smlouvu (včetně obchodních podmínek) v minulosti s Eintopf uzavřenou. Za podstatné porušení smlouvy se považuje zejména neuhrazení ceny v minulosti poskytnuté služby.

2.18 Zákazník souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání Smlouvy. Náklady vzniklé zákazníkovi při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením Smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí zákazník sám.

3. Cena služeb a platební podmínky

3.1 Cenu služeb a případné náklady spojené s dodáním poskytovaných služeb či zboží dle Smlouvy může zákazník uhradit Eintopf následujícími způsoby:

a) v hotovosti při osobním převzetí v sídle nebo na pobočce Eintopf

b) v hotovosti nebo platební kartou při převzetí od přepravce

c) bezhotovostně převodem na účet Eintopf

3.2 Společně s cenou služeb je zákazník povinen zaplatit Eintopf také náklady spojené s případným balením a dodáním zboží ve výši sjednané ve Smlouvě. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále cenou služeb i náklady spojené s případným dodáním výsledku služeb.

3.3 V případě platby v hotovosti či v případě platby při doručení je cena služeb splatná při převzetí výsledku služby. V případě předem dohodnuté bezhotovostní platby je cena služeb splatná dle údaje uvedeného na faktuře.

3.4 V případě bezhotovostní platby je zákazník povinen uhrazovat cenu služeb společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek zákazníka uhradit cenu služeb splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet Eintopf.

3.5 Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví Eintopf ohledně plateb prováděných na základě Smlouvy zákazníkovi daňový doklad – fakturu. Eintopf je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví Eintopf zákazníkovi po uhrazení ceny zboží a/nebo služeb a předá jej zákazníkovi při dodání, resp. převzetí výsledku služeb.

3.6 Podle zákona o evidenci tržeb je Eintopf povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

4. Odstoupení od smlouvy

4.1 V souladu s § 1829 odst. 1 občanského zákoníku má zákazník – spotřebitel právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě čtrnácti dnů. Lhůta podle předchozí věty běží, jde-li o

a) kupní smlouvu, ode dne převzetí zboží,

b) smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky zboží, nebo

c) smlouvu, jejímž předmětem je pravidelná opakovaná dodávka služeb či zboží, ode dne převzetí první dodávky hmotného výsledku služeb či zboží.

4.2 Výše uvedená lhůta pro odstoupení od Smlouvy se považuje za zachovanou, pokud zákazník v jejím průběhu odešle Eintopf oznámení, že od Smlouvy odstupuje.

4.3 V případě, že se zákazník rozhodne odstoupit od Smlouvy, nese náklady spojené s navrácením hmotným výsledkem služeb/zboží, jestliže hmotný výsledek služeb/zboží nemůže být pro jeho povahu vráceno obvyklou poštovní cestou.

4.4 Odstoupí-li zákazník od Smlouvy, jejímž předmětem je poskytování služeb, s jejichž plněním již Eintopf na základě požadavku zákazníka započal před uplynutím lhůty pro odstoupení od Smlouvy, je zákazník povinen uhradit Eintopf poměrnou část ceny těchto služeb poskytnutých do okamžiku odstoupení od Smlouvy.

4.5 Zákazník nemůže odstoupit od Smlouvy, jejímž předmětem je dodávka zboží, které bylo upraveno podle přání zákazníka nebo pro jeho osobu.

5. Přeprava a dodání hmotného výsledku služeb/zboží

5.1 Způsob dodání či dopravy zboží, včetně informace o dopravném je obsažen ve Smlouvě uzavřené se zákazníkem.

5.2 V případě, že je z důvodů na straně zákazníka nutno zboží doručovat opakovaně je zákazník povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, popř. náklady spojené s jiným než smluveným způsobem doručení.

5.3 Při převzetí zboží od přepravce je zákazník povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném otevření zásilky nemusí zákazník zásilku od přepravce převzít. Podpisem dodacího listu zákazník stvrzuje, že obal zásilky obsahující zboží byl neporušen.

6. Odpovědnost za vady, záruka a reklamační řád

6.1 Eintopf odpovídá zákazníkovi, že hmotný výsledek služby/zboží při převzetí nemá vady (záruka za jakost při převzetí dle § 2161 občanského zákoníku).

6.2 Nemá-li zboží vlastnosti stanovené v § 2161 občanského zákoníku, popř. v případě díla – hmotného výsledku poskytnutých služeb, neodpovídá-li Smlouvě, může zákazník požadovat i dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může zákazník požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od Smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má zákazník právo na bezplatné odstranění vady. Neodstoupí-li zákazník od Smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu. Zákazník má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu Eintopf nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že Eintopf nesjedná nápravu v přiměřené době nebo že by sjednání nápravy zákazníkovi působilo značné obtíže.

6.3 Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí hmotného výsledku služeb/zboží zákazníkem, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.

6.4 Práva z vadného plnění zákazníkovi nenáleží, jde-li o vady, které byly způsobeny dopravou zboží prováděnou zákazníkem nebo neodbornou manipulací prováděnou zákazníkem.

6.5. Právo z vadného plnění se nevztahuje na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním, nevhodným užíváním nebo ošetřením, vlivem povětrnostních podmínek, neodbornou manipulací, úmyslným poškozením nebo na vady, na které byl zákazník upozorněn písemně ve Smlouvě.

6.6. Zákazník je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí, zákazník - jiný subjekt v době šesti měsíců od převzetí.

6.7. Pro zákazníka - jiný subjekt se v případě vadného plnění sjednává odchylně od příslušných ustanovení občanského zákoníku následující:

a) výskyt opravitelné vady či opravitelných vad se považuje vždy za nepodstatné porušení smlouvy nikoliv za porušení podstatné,

b) při nepodstatném porušení smlouvy má zákazník - jiný subjekt právo na odstranění vady anebo přiměřenou slevu z ceny, a to podle volby Eintopf, c) při podstatném porušení smlouvy má zákazník - jiný subjekt právo na přiměřenou slevu z ceny nebo na odstoupení od smlouvy.

6.8. Pokud zákazník zjistí jiné než zjevné poškození zásilky, které je pravděpodobně způsobeno přepravcem, doporučuje Eintopf následující postup. Zákazník informuje společnost - přepravce, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne, kdy byla zákazníkovi zásilka doručena, a vyžádá si u přepravce sepsání zápisu o škodě, převzetí zásilky u zákazníka a její doručení Eintopf. Zákazník nesmí se zásilkou nijak manipulovat a musí zajistit uchování obalu, ve kterém mu byla zásilka doručena. Zákazník současně informuje písemně Eintopf na adrese sídla anebo některé provozovny o poškození zásilky a zašle mu fotodokumentaci poškozeného zboží a obalu.

6.9. Reklamaci může zákazník uplatnit u Eintopf - osobně v sídle nebo na pobočce, v níž byla služba objednána, poštou formou zaslání doporučené zásilky na adresu sídla Eintopf anebo prostřednictvím elektronické pošty zaslané na adresu: podpora@westprint.cz. Při uplatnění reklamace je nezbytné, aby vždy zákazník vyplnil reklamační list, který v případě osobní reklamace se zákazníkem vyplní odpovědný pracovník Eintopf dané provozovny.

6.10 Eintopf rozhodne o reklamaci zákazníka – spotřebitele v případě reklamace uplatněné osobně ihned, ve složitých případech či v případě jejího uplatnění poštou či elektronickou poštou do 3 pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu zboží či dodané služby, která je zapotřebí k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se Eintopf se zákazníkem – spotřebitelem nedohodnou na delší lhůtě.

6.11 Eintopf odpovídá zákazníkovi za prokazatelnou škodu způsobenou ať již prodlením s dodáním služeb/zboží a/nebo dodáním vadného plnění (služeb či zboží) nejvýše do výše dvojnásobku ceny služeb/zboží bez DPH.

7. Další práva a povinnosti smluvních stran

7.1 Zákazník bere na vědomí, že programové vybavení a další součásti tvořící webové rozhraní obchodu (včetně např. fotografií nabízeného zboží) jsou chráněny autorským právem. Zákazník se zavazuje, že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící webové rozhraní obchodu.

7.2 Zákazník není oprávněn při využívání webového rozhraní obchodu používat mechanismy, programové vybavení nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na provoz webového rozhraní obchodu. Webové rozhraní obchodu je možné užívat jen v rozsahu, který není na úkor práv ostatních zákazníků Eintopf a který je v souladu s jeho určením.

7.3 Zákazník není oprávněn bez souhlasu Eintopf postoupit svou pohledávku vůči Eintopf vyplývající ze Smlouvy na třetí osobu.

7.4 Eintopf není ve vztahu k zákazníkovi vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

7.5 Zákazník bere na vědomí, že Eintopf nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webové stránky nebo v důsledku užití webové stránky v rozporu s jejich určením.

7.6 Eintopf prohlašuje, že zákazníkovi budou ze strany Eintopf zachována veškerá autorská práva související s užitím jeho snímků, resp. dat či textů.

7.7 Zákazník nese veškerou odpovědnost za dodržování a ochranu autorských, licenčních či obdobných práv třetích osob. Zákazník prohlašuje zejména, že do objednávky umístí pouze data, texty, obrázky, fonty či jiný materiál, ke kterým má právo užívání buď sám, nebo má k jejich užití souhlas jejich autora či oprávněného vlastníka. V případě, že by se kdykoliv ukázalo toto prohlášení zákazníka jako nepravdivé, je zákazník povinen uhradit Eintopf veškerou škodu, která nepravdivostí tohoto prohlášení Eintopf vznikla. Škodou se ve smyslu tohoto ujednání rozumí zejména jakékoliv sankce uložené na základě rozhodnutí orgánů státní správy, soudů či úřadů ale rovněž i veškeré náklady Eintopf spojené s obranou proti těmto rozhodnutím, včetně nákladů spojených s právním zastoupením, úhradou soudních či správních poplatků, nákladů na vyhotovení znaleckých posudků, apod.

7.8 Zákazník souhlasí s tím, že v případě ztráty datových souborů v průběhu datových přenosů, popřípadě v průběhu zpracování, Eintopf nenese odpovědnost za škody spojené s vytvořením podkladů pro objednávku (přípravu dat).

7.9 Eintopf je oprávněn kdykoli odmítnout objednávku a zpracování objednávky i v jejím zpracování nepokračovat, pokud obsahuje obrazový či jiný materiál, který je v rozporu s obecně závaznými právními předpisy a obecnými pravidly morálky – zejména pornografii, dětskou pornografii, zobrazené násilí na lidech, zvířatech, apod.

8. Ochrana osobních údajů

8.1. Veškeré informace týkající se osobních údajů, jejich ochrany a podmínek jejich zpracování ze strany Eintopf jsou upraveny v samostatném dokumentu, který je k dispozici na webové adrese Eintopf, a to na adrese www.westprint.cz.

9. Doručování

9.1. Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence související se Smlouvou musí být druhé smluvní straně doručena písemně, a to elektronickou poštou, osobně nebo doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb (dle volby odesílatele).

9.2. Zpráva je doručena:

9.2.1. v případě doručování elektronickou poštou okamžikem jejího přijetí na server příchozí pošty; integrita zpráv zaslaných elektronickou poštou může být zajištěna certifikátem,

9.2.2. v případě doručování osobně či prostřednictvím provozovatele poštovních služeb převzetím zásilky adresátem,

9.2.3. v případě doručování osobně či prostřednictvím provozovatele poštovních služeb též odepřením převzetí zásilky, odepře-li adresát (popřípadě osoba oprávněná za něj zásilku převzít) zásilku převzít,

9.2.4. v případě doručování prostřednictvím provozovatele poštovních služeb uplynutím lhůty deseti (10) dnů od uložení zásilky a dání výzvy adresátovi k převzetí uložené zásilky, dojde-li k uložení zásilky u provozovatele poštovních služeb, a to i v případě, že se adresát o uložení nedozvěděl.

10. Závěrečná ustanovení

10.1 Pokud vztah související s užitím webové stránky nebo právní vztah založený Smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

10.2 Eintopf je oprávněn k prodeji zboží a poskytování služeb nabízených prostřednictvím webových stránek na základě živnostenského oprávnění a činnost Eintopf nepodléhá jinému povolování. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad.

10.3 Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky Smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

10.4 Zvláštní ujednání se zákazníkem učiněná ve Smlouvě mají přednost před ustanoveními těchto obchodních podmínek, která by s nimi byla v rozporu.

10.5 Kontaktní údaje Eintopf: adresa pro doručování Nerudova 50, 441 01 Podbořany, adresa elektronické pošty podpora@westprint.cz

10.6 Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem jejich zveřejnění a jsou rozhodné pro veškeré objednávky učiněné v tento den a později. Eintopf si vyhrazuje právo na změnu obchodních podmínek. Dnem jejich zveřejnění se ruší platnost předchozích obchodních podmínek.

10.8 Uzavřením Smlouvy se obchodní podmínky Eintopf stávají pro zákazníka závaznými.

V Podbořanech dne 30. srpna 2018